Home > Plants > Smilacaceae

Family Smilacaceae

Catbriar Family

HAWAII - ENDEMIC

Smilax melastomifolia  

SMILAX   HOI KUAHIWI