Home > Marine Life > Birds > Hawaiian Coot

Created 10/4/2013

Family Gallidae

HAWAII - ENDEMIC

Fulica alai   Hamakua Marsh, Kailua, Oahu


Kealia Pond NWR, Maui

HAWAIIAN COOT    'ALAE KE'O KE'O

An endangered species, 2000 - 4000 inhabit wetlands.  Endemic to Hawaii.